Monthly Archives: February 2017

Hyötyosakeyhtiölaki – uusi lakialoite

Suomi on mukana globaalissa maailmantaloudessa, josta avautuu paljon uusia mahdollisuuksia. Myös uhkatekijöitä on ja niihin kannattaa varautua ennakolta. Olemme juuri siirtymässä SOTE-uudistuksen myötä terveys-, hoiva- ja sosiaalialan palvelujen yksityistämiseen ja samalla harkitaan vakavasti myös muiden nykyisin valtiolla olevien palvelujen yksityistämistä ja yhtiöittämistä. Jotta nämä kansalaisille elintärkeät ja pakollisetkin palvelut eivät yksityistämisen myötä ajaudu omistajien voiton tavoitteluun, voittojen kanavointiin veroparatiiseihin tai muilla toimilla tuota kestämätöntä yhteiskunta-ajattelua, tarvitsemme pikaisesti osakeyhtiölainsäädäntömme monipuolistamista.

Kansalaisille välttämättömiä palveluja tuottavien yhtiöiden tulisi velvoittaa noudattamaan uutta Hyötyosakeyhtiölakia. Näin voidaan turvata, että niissä ajatellaan kestävän kehityksen mukaan. Samalla varmistamme, että hintataso elintärkeissä palveluissa saadaan pysymään maltillisena, kun yhtiö tuottaa Hyötyosakeyhtiölain mukaisesti etua myös asiakkailleen. Näin voimme paremmin luoda jälkipolville perinnöksi kestävää Suomea elää ja asua.

Hyötyosakeyhtiölakia noudattava yritys tuottaa siis varmuudella hyötyä ja etua myös muille tahoille kuin omistajille. Hyötyosakeyhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja toimiva johto voivat edistää hyötyjen tuottamista ja osakkeen omistajat voivat näiden hyötyjen tuottamista valvoa ja vaatia. Hyötyosakeyhtiöön hakeutuvat sijoittajiksi, asiakkaiksi, yhteistyökumppaneiksi ja työtekijöiksi he, jotka haluavat olla rakentamassa kestävää yhteiskuntaa. Vastaavia sosiaalisen hyödyn osakeyhtiölakeja on säädetty jo mm. Italiassa (2015) ja Australiassa (2016). Myös liki kaikki Yhdysvaltojen osa-valtiot ovat ratifioineet vastaavan ns. Benefit Corporation lain viime vuosien aikana.

Vallitsevan Osakeyhtiölakimme 5 § mukaan osakeyhtiön toiminnan ainoa tarkoitus on tuottaa osakkeenomistajille voittoa. Kansalaisaloitteella halutaan nyt asettaa eduskunnan säädettäväksi uusi Hyötyosakeyhtiölaki perinteisen ja voimassaolevan osakeyhtiölakimme rinnalle. Perinteinen osakeyhtiölakimme ei ota yhteiskunnan kestävää kehitystä siinä laajuudessa huomioon, jota tarvitsemme nyt, kun olemme yksityistämässä yhteiskunnan perus- ja pakollisten kansalaispalveluja.

Tulevassa Hyötyosakeyhtiölaista olisi laajuudeltaan kaksi eri mallia:
– Suppeammassa mallissa huomioidaan vain sidosryhmien etu. Tällaisia sidosryhmiä ovat osakkeenomistajien lisäksi asiakkaat, työntekijät, yhteistyökumppanit ja alihankkijat.
– Laajemmassa mallissa huomioidaan edellisten lisäksi myös yhteiskunta ja ympäristö.

Hyötyosakeyhtiölaki säädetään perinteisen osakeyhtiölain rinnalle. Yrityksen omistajat voivat määrätä kumpaa lakia heidän omistamansa yritys noudattaa. Jos yritys haluaa toteuttaa tiettyjä yhteiskunnallisia palveluja, niin sen täytyy noudattaa Hyötyosakeyhtiölakia. On oleellista, että hyötyosakeyhtiön erottaa normaalia osakeyhtiölakia noudattavasta yhtiöstä selkeällä tavalla. Se voi olla esimerkiksi nykyisten Oy ja Oyj lyhenteiden ohella otettavaksi käyttöön HOy ja HOyj, tarkoittaen hyötyosakeyhtiö ja julkinen (pörssinoteerattu) hyötyosakeyhtiö.

Hyötyosakeyhtiön verokohtelu on samanlainen kuin perinteistä osakeyhtiölakia noudattavilla. Tulee kuitenkin säätää rajoitteita, joissa hyötyosakeyhtiön ja hyötyosakeyhtiökonsernin verokikkailut on estetty. Hyötyosakeyhtiön pitää maksaa verot maahan, jossa se toimii. Verokikkailu tulee estää varsinkin niiden hyötyosakeyhtiöiden osalta, jotka tuottavat yhteiskunnallista hyötyä ja/tai saavat julkista rahoitusta toimintaansa.

Meillä on Suomessa jo lukuisia huonoja esimerkkejä julkisten palvelujen yritysten toiminnasta, joissa edun ja voiton tavoittelun vaikutus näkyy kipeinä tuloksina, kuten hintojen ylisuuret nostot, ympäristötuhot, irtisanomiset, yrityksen omaisuuden realisointi ja jakaminen osinkoina, voittojen valuminen veroparatiiseihin sekä johdon ylisuuret insentiivit. Nämä ikävät tapaukset vähenevät merkittävästi, mikäli corporate governance (yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä) saadaan ohjaamaan päätöksentekoa kestävämmän kehityksen suuntaan. Sen tueksi tarvitaan laki. Myös jo olemassa olevien valtio- ja kunta-omisteisten yhtiöiden toiminta voitaisiin yhtiökokouksien päätöksillä siirtää Hyötyosakeyhtiönlain alle.

Tutustu siis linkkiin ja tue Hyötyosakeyhtiölain säätämistä. Lakialoitetta tuetaan henkilökohtaisen kirjautumisen kautta. Nimesi näkyy listoilla vasta, kun lakialoitteeseen vaadittavat 50.000 kannatusta on saatu kasaan ja aloite viedään eteenpäin. Aloitteemme näkyy Kansalaisaloite.fi palvelussa julkisesti, kun se on saanut 50 kannatusääntä.

Lakialoite löytyy osoitteesta:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2392