Hiljaiset signaalit esimiestyössä

Kirjassa kerrotaan, miten henkilöstön hiljaisen tiedon avulla parannetaan organisaation tuottavuutta. Kun työyhteisöstä kumpuava hiljainen tieto mitataan hiljaiset signaalit -kehittämismittauksella, saadaan optimaaliset parannukset käyntiin nopeasti. Ratkaisukeskeisen ja tehokkaan kehittämisen ansiosta tuottavuuden nousu kulkee käsi kädessä paremman työelämän laadun kanssa.

Organisaation kilpailukyky rakentuu useiden inhimillisten menestystekijöiden varaan, joita ovat esimerkiksi sitoutuminen, esimiestoiminta, toimintakulttuuri, työosaaminen, prosessit ja sisäinen viestintä. Työelämän laatua parannetaan käytännön toimenpiteillä, jolloin inhimilliset menestystekijät saadaan tuottamaan. Oleellista on kuunnella henkilöstöä ja yhdessä löytää ratkaisut, joilla poistetaan työn sujuvuutta haittaavat pullonkaulat. Kun toimenpiteet kohdennetaan oikein, henkilöstössä piilevät voimavarat voidaan vapauttaa.

Kirja kertoo, miten tuottavuuteen vaikuttavaa aineetonta pääomaa kehitetään henkilöstöä kuunnellen optimaalisesti, nopeasti ja ratkaisukeskeisesti. Organisaation kehittämisen prosessi on selkeä ja kytkeytyy laatujärjestelmiin ja johtamisjärjestelmiin. Useat esimerkit valaisevat käytännön toteuttamista. Kirjaa voidaankin käyttää organisaation kehittämisen käsikirjana.

Lisätietoa

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: