Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

Strategisella henkilöstötuottavuuden johtamisella varmistetaan henkilöstöön sijoitetun pääoman tuottavuus. Kirjan tavoitteen on nostaa henkilöstövoimavarojen johtaminen vähintään yhtä tärkeään asemaan kuin talousjohtaminen. Henkilöstötuottavuuden johtaminen ei ole pelkästään henkilöstöhallinnon asia, vaan koko johtoryhmän tehtävä. Erittäin menestyvän organisaation luominen on mahdollista henkilöstön avulla. Johdon tulee ymmärtää miten menestys rakennetaan ja mitkä asiat vaikuttavat sekä onnistumiseen että epäonnistumiseen. Menestyksen luomiseen on olemassa konsepti, joka rakentuu useasta elementistä ja siksi sen toteutus vaatii hyvää yhteistyötä johdossa. Elementit käsittävät organisaatiopsykologiaa, taloustieteitä, prosessiosaamista sekä tietoteknisiä välineitä. Menestyksen luominen henkilöstön avulla ei ole helppoa, mutta se on antoisa jatkuvan oppimisen tie, joka kannattaa valita.

Kirja rakentuu neljästä osasta, jotka nivoutuvat yhdeksi johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Ensimmäinen osa käsittelee henkilöstötuottavuuden johtamista strategisena valintana. Menestymiseen vaikuttavat asiat ovat strategisia ja johdon tulee ymmärtää nämä seikat päätöksiä valmistellessa ja tehdessä. Toinen osa on henkilöstötuottavuuteen johtamisen psykologiaa. Menestyvän organisaation johto ymmärtää ihmistä ja psykologiaa, joka auttaa menestymisen luomisessa. Henkilöstöllä on valtava määrä kokemusta ja tietotaitoa, joka pitää saada esille ja hyötykäyttöön. Kolmannessa osassa esitellään hiljaisen tiedon kytkentä organisaation oppimiseen. Organisaation menestymisen kannalta tärkeä hiljainen tieto mitataan ja tehokkaalla kehittämisprosessilla hiljainen tieto muutetaan optimaalisiksi työelämäinnovaatioiksi, joiden toteutumista seurataan ja tuetaan. Kehittämisen tehokkuus vaatii tietotekniikan oikeaa hyödyntämistä. Kirjan neljännessä osassa muutetaan henkilöstövoimavarat ja aineeton henkilöstöpääoma business-kielelle taloudellisiksi luvuiksi.

Kirjassa esitettävät laskentamallit ovat yksinkertaisia ja käytännöllisiä. Ne edustavat kansainvälistä huippua johtamistieteessä. Laskennalla osoitetaan, että henkilöstö on strateginen voimavara. Järkevästi ja tehokkaasti toteutettu henkilöstökehittäminen ei ole kustannus vaan strateginen investointi. Se tarkoittaa, että kehittämiseen panostettu raha ja työmäärä tulevat moninkertaisena takaisin. Henkilöstötuottavuuden kehittäminen on sekä yrityksen että kuntaorganisaation tärkein strateginen investointi.

Lisätietoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: